Unselected
LEVENSLANGE GARANTIE B'TWIN-FIETSEN

LEVENSLANGE GARANTIE

Unselected

De garantie sluit aan bij het wettelijk kader dat verschilt per land en douanegebied. Het wettelijk kader geldt steeds als minimum, de contractuele garantie van B’TWIN wordt toegepast wanneer deze gunstiger is.

Ter verduidelijking en ter informatie geeft volgende tabel een overzicht van de belangrijkste onderdelen van een fiets, de slijtageverschijnselen die niet onder de garantie vallen en de bijbehorende garantieperiode binnen de Europese gemeenschap.

Unselected
LEVENSLANGE GARANTIE B'TWIN-FIETSEN
Unselected

Levenslange garantie: faq

Waarom is er geen levenslange garantie op carbon frames?

Carbon frames hebben een garantietermijn van 5 jaar, niets sluit uit dat we ooit een levenslange garantie kunnen bieden. Carbon frames worden vaak gebruikt in wedstrijden onder zware gebruiksomstandigheden, wat de uitbreiding van de garantie moeilijker maakt.

Blijft de garantie gelden als ik mijn fiets doorverkoop?

Ja. De garantie hoort bij het product, niet bij de klant. Je moet wel kunnen aantonen dat je de wettige eigenaar van de fiets bent.

Waarom is er geen levenslange garantie op de zadelpen?

De zadelpen is zeker een onderdeel dat niet onderhevig is aan slijtageverschijnselen zoals andere delen van de fiets, maar soms stellen we vast dat het gebruik niet in overeenstemming is met een normaal gebruik (klanten die zich niet houden aan de minimale insteekdiepte in het frame wat schade kan veroorzaken aan de zadelpen en/of het frame).

Unselected

MEER INFORMATIE OVER DE LEVENSLANGE GARANTIE VOOR B'TWIN-FIETSEN GEKOCHT VANAF 1 JUNI 2013

De fietsen van B'TWIN worden ontwikkeld met het oog op volledige tevredenheid van de gebruikers. Om die reden wil B'TWIN zich inzetten voor de kwaliteit en duurzaamheid van zijn fietsen.

Daarom geeft B'TWIN zijn klanten een levenslange garantie die uitsluitend van toepassing is op volgende onderdelen: de frames (behalve in carbon), vaste voorvorken (vorken zonder vering), sturen en stuurpennen (behalve in carbon) waarmee de fietsen van het merk B'TWIN zijn uitgerust. Deze garantie start op de datum van aankoop van (een) B'TWIN-fiets(en).

Onder de genoemde garantie biedt B'TWIN hetzij vervanging van het frame, de vaste voorvork, het stuur of de stuurpen door een gelijkwaardig onderdeel, dan wel reparatie van het defecte onderdeel binnen een redelijke termijn nadat het werd aangeboden bij een Decathlon-atelier. De transport- en verplaatsingskosten blijven voor rekening van de klant.

Deze contractuele verbintenis is echter niet van toepassing in geval van slecht onderhoud of verkeerd gebruik van de B'TWIN-fietsen zoals bepaald in de gebruikshandleiding van het betreffende product.

Om van de garantie op een van de hierboven vermelde onderdelen gebruik te maken, volstaat het om met je DECATHLON-klantenkaart of aankoopbewijs naar het atelier van een DECATHLON-winkel te gaan.

B'TWIN behoudt zich het recht voor om, door middel van alle nuttige en noodzakelijke maatregelen, te controleren of aan alle voorwaarden voor de toepassing van de levenslange garantie is voldaan.

Er wordt ook bepaald dat de levenslange garantie de toepassing niet uitsluit van de wettelijke garantie(s) voorzien door het (Franse) Consumentenwetboek en Burgerlijk Wetboek, namelijk:

- artikel L. 211-4 van het Consumentenwetboek: “De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en hij is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montagehandleidingen of installatie wanneer die hem door het contract is opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd."

- artikel L. 211-5 van het Consumentenwetboek: "Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, moet het product:

1) Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk product wordt verwacht en, indien van toepassing:

overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de productkwaliteiten bezitten die de verkoper aan de consument gepresenteerd heeft in de vorm van een monster of model;

de kwaliteiten vertonen die een consument redelijkerwijs mag verwachten gelet op de openbare verklaringen die de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger gedaan heeft, met name in reclameboodschappen of de etikettering;

2) of de kenmerken vertonen die de partijen in onderling overleg hebben gedefinieerd of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de consument wordt nagestreefd en dat onder de aandacht van de verkoper werd gebracht en door deze laatste aanvaard werd."

- artikel L. 211-12 van het Consumentenwetboek: "De vordering wegens gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van het product"

- artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht."

- artikel 1648 1ste alinea van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering wegens verborgen gebreken moet door de koper worden geïnitieerd binnen twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek."